PRIVACY BELEID

1. WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke 4ENTERTAINMENT (hierna: 4ENTERTAINMENT) met maatschappelijke zetel te Harmoniestraat 52, 2300 Turnhout met ondernemingsnummer 0829501339, met als contactpersoon voor de verwerking Steven Leunens.

2. WELKE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

In het bijzonder kunnen volgende gegevens worden verzameld:

– Identiteitsgegevens (naam, adres, emailadres, gsm nummer)
– Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid (rijksregisternummer, identiteitskaartnummer)
– Gegevens met betrekking tot facturatie (BTW nummer, bankrekeningnummer)
-Gegevens met betrekking tot uw academische curriculum (in kader van een sollicitatie)
– Gegevens met betrekking tot websitebezoek (IPadres, duurtijd en uitgevoerde kliks)
– Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.
– [NB: in te vullen door cliënt]

Bovenstaande lijst is geenszins exhaustief. 4ENTERTAINMENT verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

4ENTERTAINMENT verwerkt Persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

3.1 Het leveren van onze diensten aan klanten
Wij verwerken identiteits- en contactgegevens van onze klanten, opdrachtgevers, hun medewerkers en andere nuttige contactpersonen teneinde de overeenkomst met onze klanten te kunnen uitvoeren. Tevens houden wij bij wanneer en op welke wijze er gecommuniceerd wordt met onze klanten. Het doeleinde voor deze verwerkingen is ons klantenbeheer. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klant.

3.2 Financiële administratie
Wij verwerken identiteits- en factuurgegevens teneinde onze eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Deze verwerking behoort enerzijds tot ons gerechtvaardigd belang, namelijk de mogelijkheid om onze administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door ons geleverde diensten. Anderzijds rust er een wettelijke verplichting op 4ENTERTAINMENT om onze boekhouding te voeren.

3.3 Onderhouden van onze klantenrelatie
4ENTERTAINMENT wenst haar klantenrelatie te onderhouden. Om die reden kunnen wij uw contactgegevens te gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten die u mogelijks kunnen interesseren of om u uit te nodigen voor evenementen waar u mogelijks in geïnteresseerd kunt zijn.
Het versturen van dergelijke mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang (om ons aanbod en diensten te promoten en beter af te stemmen op uw mogelijke behoeften) en is bovendien ook in het belang van onze klanten. Klanten kunnen zich steeds van dergelijke mailings uitschrijven.

3.4 Direct Marketing
4ENTERTAINMENT verwerkt identiteits- en contactgegevens van prospecten in het kader van direct marketing. Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang (om ons aanbod en diensten te promoten en beter af te stemmen op uw mogelijke behoeften) om contactgegevens van mogelijke nieuwe klanten te verwerken. Het versturen van nieuwsbrieven of brochures gebeurt steeds mits uw toestemming. Tevens houden wij bij welke IP adressen onze website bezoeken, hoe lang deze op onze website blijven en waar er wordt geklikt. Deze informatie dient louter voor de analyse van onze website zodat wij onze website kunnen verbeteren waar nodig. De informatie wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden verzameld. Deze gegevens worden tot slot niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die 4ENTERTAINMENT inschakelt om de direct marketing te kunnen uitvoeren.

3.5. Deelname aan wedstrijden en acties
4ENTERTAINMENT verzamelt Persoonsgegevens bij een deelname aan wedstrijden en acties. Dit laat ons toe je te contacteren en er op toe te zien dat de wedstrijd eerlijk verloopt.

3.6 Rekruteringsdoeleinden
4ENTERTAINMENT verzamelt Persoonsgegevens met het oog op rekrutering van nieuwe werknemers. Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van de kandidaat werknemer en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven.

4. TOEGANG DOOR EN DOORGIFTE AAN DERDEN

4ENTERTAINMENT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomst en van de afspraken die we met u maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. DUUR VAN DE VERWERKING

4ENTERTAINMENT bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens tot 10 jaar na afloop van de opdrachten die haar worden toevertrouwd, nu juridische vorderingen gegrond op de uitvoering van de overeenkomst kunnen worden ingesteld tot 10 jaar na beëindiging. Gegevens die louter worden gebruikt in het kader van direct marketing dan wel het versturen van nieuwsbrieven worden 5 jaar bijgehouden.

6. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

4ENTERTAINMENT heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om een hoog beschermingsniveau te blijven bieden.

7. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat 4ENTERTAINMENT van uw persoonsgegevens maakt.

7.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan 4ENTERTAINMENT. Daarnaast hebt u steeds het recht om 4ENTERTAINMENT te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

7.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

7.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan 4ENTERTAINMENT in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

7.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

7.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door 4ENTERTAINMENT daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@gamelux.net of per post naar 4Entertainment BVBA, Harmoniestraat 52, 2300 Turnhout mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

7.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door 4ENTERTAINMENT evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be;

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

8. COOKIES

Het surfen op de website van 4ENTERTAINMENT kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan. Voor meer uitleg verwijzen wij naar ons cookiesbeleid

9. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 1-12-2018